غرقه در شط شکر

Farce/ Mock/ Burlesque/ Humor/ Parody/ Sham/ Travesty/ Lampoon/ Ridicule/ Hudibras/ Caricature/ Takeoff/ Satire/ Joke/ Kid/ Slapstick/ Humor/ Prank/ Comedy (high-low)/ Droll/ Make fun/ Phony/ Rag/ Tease/ Jeer/ Sneer/ Taunt/ Disdain/ Spoof/ Jape/ Quip/ Sally/ Wiggery/ Wisecrack/ Wit/ Gibe/ Scoff...

خب گیریم که همه ی سواد عربیت رو به خدمت گرفتی و یکیشون رو "طنز"، "هجو" یا "هزل" ترجمه کردی، جای یکیشون "مسخره کردن"، یکیشون "به استهزا کشاندن"، یکی دیگه "دست انداختن"، و جای اون یکی هم "شوخی کردن" نوشتی، بقیه رو می خوای چیکار کنی؟

*فارسی شکر است

  
نویسنده : بوم رنگ ; ساعت ٩:٥٩ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸۸
تگ ها :