کی خسته‌س؟

نگاهم کرد، خیلی بی‌هوا و جدی پرسید بزرگترین دشمنم کیست. نگاهش کردم. خیلی بی‌درنگ و جدی جواب دادم: خودم، وقتی با خودم هم‌دست می‌شوم.

/ 3 نظر / 14 بازدید
گمشده

اوهوم و ترسناکه این حقیقت

ازاده

اره موافقم باهات وقتی خودم لجوجانه خودم رو نابود میکنم... چرا این طوریه؟؟

ازاده

امروز بهم ثابت شد که دشمنم خسته نیست و این منم که از پا در اومدم ، فک میکردم اینبار دیگه ضربه فنیش کردم اما گویا سرکنگبین صفرا فزوده ... .