پست های ارسال شده در خرداد سال 1389

بن بست

  به هر راهی قدم می گذارم مسدود است گاه شک می کنم نکند پدر ،نامم را از کوچه ای بن بست به عاریت گرفته باشد  
/ 4 نظر / 7 بازدید

65

    شبها خورشید منی روزها ماهم و من دیری است به هجرت از این سوی زمین می اندیشم  
/ 4 نظر / 9 بازدید

53

  می دانم دوباره روزی باد به کشتزار قاصدک ها خواهد وزید و خورجین پستچی ها سبک تر  از این خواهد شد.  
/ 7 نظر / 9 بازدید