پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

118

  مخفف است دنیای این روزهامان «درود»ها درو شده اند «تبسم»ها تب  دار من بی تو تو بی من آهو بی او آه آه دنیامان چه مخفف شده است  
/ 0 نظر / 10 بازدید