منتقد

دیده شده در شبکه‌های مجازی بعضی از مخاطبان شعر درست به سبک آن گزارش‌گر فوتبال که موقع گزارش بازی با بازیکنان حرف می‌زد و برایشان فرامین تاکتیکی صادر می‌کند، می‌کوشند به هر نحوی شده خودشان را وارد قلمروی شعر کنند و از این راه به شاعر یا پرسونای شعر مشاوره بدهند. شاعری می‌شناسم که همین تازگی‌ها از دلتنگی برای معشوقش نوشته و کامنت‌گذاری خیلی مسئولانه سعی کرده حالی‌اش کند که بهتر است آقای شاعر بی فوت وقت تلفن را بردارد و به معشوقش تلفن بزند. البته این که عرض می‌کنم نه ستایش است نه نکوهش، صرفن طرح موضوع می‌کنم.
 
 
/ 0 نظر / 21 بازدید