دیشب

می گم: به بن بست رسیدم!

میگه: دنیا تهش سوراخه، بن بستی وجود نداره و یه مثالی میاره که دوتایی روده بر می شیم از خنده!

میگم: خیلی بی تربیتیم، مگه نه؟

میگه: نه اتفاقا خیلی هم ردیفیم!

میگه: خوب شب و روزمون قاطی شده و واسه خودمون بزم شبونه میگیریما!

میگم: روزهای رفته دیگه بر نمیگردن!

و می خندیم و می خندیم و در بن بست سوراخدار خویش خوشیم!

 

/ 19 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهاره

مثالی که میگه تقریبا یه چیزی تو مایه های اظهر من الشمسه![چشمک]

صورتک خیالی

<a href="http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=vmltstyictk&thumb=5" target="_blank"><img src="http://www.mediafire.com/imgbnc.php/cfc68cfb877f32da66c76c5ea6fee9994g.jpg" border="0" alt="Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire"></a>

صورتک خیالی

<a href="http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=vmltstyictk&thumb=5" target="_blank"><img src="http://www.mediafire.com/imgbnc.php/cfc68cfb877f32da66c76c5ea6fee9994g.jpg" border="0" alt="Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire"></a>

صورتک خیالی

<a href="http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=vmltstyictk&thumb=5" target="_blank"><img src="http://www.mediafire.com/imgbnc.php/cfc68cfb877f32da66c76c5ea6fee9994g.jpg" border="0" alt="Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire"></a>

صورتک خیالی

<a href='http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=vmltstyictk&thumb=4' target='_blank'><img src='http://www.mediafire.com/imgbnc.php/cfc68cfb877f32da66c76c5ea6fee9991g.jpg' border='0' alt='Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire'></a>

عرفان

مرسی آیدین جان! واقعا لطف کردی

امیر

شما خوش باش مابقیش به حق پنج تن حل میشه

رضا قاری زاده

من از ورزش قهرمانی خداحافظی کردم گلناز جان ... مدال را بی خیال ... از فردا میرویم تو کار پدال ( مسافر کشی ) ولی بالاغیرتاً مثل رضا زاده شایعه نشه من دوپینگی بودم ها

رضا قاری زاده

واقعاً خیلی سخته آدم تو همچین بن بستی گیر کنه ...عرفان جان من خوب نفهمیدم ... میشه این مسئله را یک کم بیشتر بازش کنی [قهقهه][شیطان]

دوست جون

اوم. دوست اول بگو با کی ازین حرفها می زدی؟