دربین‌بودگی

با دربین‌بودگی است که شهوت پدید می‌آید: در بین‌بودگی درخشش پوست در میان دو تکه لباس (شلوار و بلوز)، بین دو لبه (پیراهن یقه‌باز، دستکش و آستین)؛ همین بارقه‌ای است که می‌فریبد و اغوا می‌کند، یا؛ به نمایش گذاشتن یک پیدایی - ناپیدایی.

لذت متن - رولان بارت - پ. یزدانجو 

/ 0 نظر / 15 بازدید