بن بست

 

به هر راهی

قدم می گذارم

مسدود است

گاه شک می کنم

نکند پدر ،نامم را

از کوچه ای بن بست

به عاریت گرفته باشد

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
کتا

کدوم کوچه ست؟ با بر و بچز میایم خودمون با بیل و کلنگ از بن بستی درش میاریم [گاوچران]