308

ساری بر چناری می‌خواند
من نه از دل سار خبر دارم
نه از دل چنار
گلی از شکاف سنگی می‌روید
من نه از دل گل خبر دارم
نه از دل سنگ
تو برایم پیام خالی می‌فرستی
من نه از تو خبر دارم
نه از دل خالی پیام
من فقط حدس می‌زنم
حدس می‌زنم که سار به چنار دل داده
که گل به سنگ محتاج است
که تو به من راغبی
من فقط حدس می‌زنم گاهی

/ 0 نظر / 13 بازدید